WHY NO SCHOOL?          
 

เพราะเราเชื่อว่าทุกคนควรมีสิทธิในการเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน No School School ถือกำเนิดจากการตั้งคำถามที่ว่า การเรียนรู้จำเป็นหรือไม่ที่จะต้องต้องพึ่งพาหลักสูตร สถานศึกษา และการสอบวัดผล
 

ในประเทศไทย การศึกษาคุณภาพยังเข้าไม่ถึงทั่วทั้งประเทศ มีโรงเรียนจำนวนมากที่ขาดแคลนทรัพยากรการเรียนการสอน รวมไปถึงทรัพยากรบุคคล คนไทยสามารถเข้าถึงละครหรือรายการบันเทิงต่างๆ ได้ง่าย แต่กลับยากที่จะเข้าถึงการศึกษาและความรู้ที่จำเป็น ในยุคสมัยที่เรามีสื่อฟรีมากมาย การรับสื่อไม่มีข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่อีกต่อไป เราสามารถหยิบยื่นการเรียนรู้แก่กันและกันโดยไม่จำกัดอายุ สถานะทางสังคม เศรษฐกิจ หรืออาชีพ ไม่ว่าใครก็สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ที่ตนเองสนใจได้ผ่านช่องทางอินเตอร์เนต 

No School School was built under the belief that all of us have the right to an equal education. We asked ourselves, does a decent education entirely depend on the curriculum and exams?

 

In Thailand, quality education is unavailable nationwide and many schools throughout the country lack sufficient resources and teachers. We noticed that Thais are highly capable of joining the theater and entertainment industry, but have difficulty acquiring the knowledge they need. Nowadays, free media is everywhere with very little boundaries, which leaves us a limitless learning opportunity no matter what age, social status, or profession you’re in. We believe that in the future, people will rely less on the physical presence of a school and teacher, and that anyone with the passion or desire to learn will be able to obtain the knowledge they want just by accessing the Internet.

 

 

WHY NO SCHOOL SCHOOL?

 

No School School ของเรา ไม่ได้วางตนเองในฐานะสารานุกรมที่จะสามารถนำเนื้อหาไปใช้อ้างอิงในเชิงวิชาการ แต่เรานำเสนอ ‘ทางเลือกทางความคิด’ และ ‘แนะนำให้รู้จัก’ แนวคิดต่างๆ ที่โรงเรียนไทยไม่ได้สอน ทั้งด้านปรัชญา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วรรณกรรม ศิลปะ วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และอื่นๆ อย่างไม่จำกัดกรอบแนวคิด เราสรุปเนื้อหาให้ง่าย ย่อยง่าย เข้าถึงง่าย ผ่านการนำเสนอที่ใช้กลวิธีแบบวัฒนธรรม Pop โดยเลือกใช้สื่อวิดีโอไม่จำกัดรูปแบบ อาจจะเป็นอนิเมชั่น ภาพยนตร์สั้น หรือมิวสิคดีโอ บทสัมภาษณ์ หรืออื่นๆ ที่เราสามารถทำให้เป็นไปได้ นอกจากนี้ เรายังแนะนำแหล่งหาข้อมูลความรู้เพิ่มเติมสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาหัวข้อนั้นๆ ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เบื้องต้น เราเลือกนำเสนอเผยแพร่ทางช่องทางอันประกอบด้วย เว็บไซท์ และ YouTube ในอนาคตเราอาจขยายช่องทางออกไปยัง Instagram และ Application โดยเราเปิดให้ทุกคนเข้าถึงบทเรียนของเราได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ในอนาคต เราหวังให้ No School School เป็นศูนย์การศึกษาทางเลือก อีกหนึ่งที่พึ่งทางการเรียนรู้ของคนไทย

No School School does not place itself as some sort of encyclopedia that can be used as an academic reference. Instead, we offer an alternative way of thinking; an introduction to  concepts and new ideas in the fields of philosophy, humanities, social sciences, literature, art, science, economics, and much more. We easily draw conclusions through Pop Culture and the use of a variety of unlimited video formats; an animated short film, a music video, an interview, or any form of video that’s possible. We also provide additional resources for those that wish to study topics that they’re interested in for a deeper understanding. Initially, we have chosen to publish our material through a website and a YouTube channel. However, in the future, we hope to expand ourselves even further through Instagram and an application. People will have access to our lessons for free, and No School School believes in becoming an alternative virtual education center; another choice for Thais with the desire to learn.

 

NO SCHOOL SCHOOL WHO?

No School School ดูแลโครงการโดย พิมพิมล เลิศวงศ์วีรชัย และกลุ่มเพื่อนที่เชี่ยวชาญและรักการทำสื่อสร้างสรรค์ ทั้งวิดีโอ อนิเมชั่น กราฟฟิกดีไซน์ ศิลปิน รวมไปถึงนักเขียน นักวิชาการ เราอยากใช้ความเชี่ยวชาญที่เรามีอยู่นี้ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยกว้าง

No School School is managed by Pimphimol Lertwongsawinchai, and a group of close friends comprised of talented individuals who specialize in creating videos and animation, graphic designers, artists, and academic writers, who believe in using their expertise to benefit and help society. 

NO YOU NO SCHOOL.

ในการหาทุนเพื่อการผลิตวิดีโอคลิป เนื่องจากเราเป็นเพียงกลุ่มคนธรรมดา ไม่มีสังกัด และไม่ใช่องค์กรแสวงหากำไร ในการหาแหล่งรายได้สนับสนุนนั้น เราวางเป้าหมายได้รับการสนับสนุนทุนจากหน่วยงานต่างๆ ที่สนใจ หรือหน่วยงานที่มีความประสงค์เผยแพร่ความรู้ออกสู่สาธารณชนอยู่แล้ว สามารถจ้างงานกลุ่มของเราเพื่อผลิตวิดีโอ โดยมีเงื่อนไขว่าวิดีโอเหล่านี้จะได้รับการเผยแพร่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ด้วยวิธีนี้ นอกจากหน่วยงานนั้นๆ จะได้เผยแพร่องค์ความรู้ตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานแล้ว ยังได้เป็นอีกหนึ่งแรงที่ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ของคนไทยผ่านโครงการของเรา หากท่านเป็นหน่วยงานที่สนใจและอยากสนับสนุน ติดต่อเราได้ในช่องทางนี้ Contact Us

We’re just a group ordinary people, a non-profit organization that is unaffiliated and looking for funds to help produce our videos. Our goal is to find support from different agencies or institutions wishing to spread knowledge to the public. We are available for hire to produce videos under the condition that these videos are published as a part of our program. Through this collaboration, the agency / institution will be able to spread their knowledge through their vision and become a part of the support for the learning of Thais through our school. For those interested and wish to support us may contact us at Contact Us

YES SCHOOL NEEDS YOU

 

นอกจากนี้ เรายังเปิดรับการ ‘บริจาคแรงงาน’ จากบุคคลธรรมดาที่สนใจ โดยไม่ใช่รูปแบบเงินทุนแต่เป็นแรงงานในการช่วยเหลือเราผลิตวิดีโอ หรือในด้านต่างๆ ตามถนัด  และเพื่อเป็นการสนับสนุนนักออกแบบอิสระผู้มีความสามารถในการผลิตและกำลังต้องการหาผู้จ้างงาน ก็สามารถยื่นพอร์ทผลงานเสนอมายังเราได้ หากได้รับเลือกทางเราจะจัดหาทุนเพื่อจ้างงานคุณต่อไป

We are also open to individuals who wish to volunteer for free by helping with the production or other fields of expertise. Additionally, for those with experience in video production and searching for an employer; are able to send us their portfolios and if selected we will help find the funds for hiring.

ABOUT US

powered by DOUBT AND CERTAINTY LIMITED PARTNERSHIP

  • NO SCHOOL SCHOOL FACEBOOK
  • NO SCHOOL SCHOOL YOUTUBE CHANNEL
  • NO SCHOOL SCHOOL INSTAGRAM