Search

DQ : ความฉลาดทางดิจิทัลDQ : DIGITAL INTELLIGENCE


เราจะใช้ชีวิตบนโลกออนไลน์อย่างคนฉลาดได้อย่างไร


คงไม่ใช่แค่การแชร์บทความมีสาระหรือคอมเมนท์โต้เถียงกันเท่านั้น คนฉลาดในโลกดิจิตอลคือผู้ที่เข้าใจธรรมชาติของโลกออนไลน์ สามารถจัดการชีวิตตนเองในโลกอินเทอร์เนตได้อย่างชาญฉลาด นั่นก็คือการระมัดระวังความปลอดภัยทั้งเรื่องความเปนส่วนตัว (Privacy) ของตนเองและผู้อื่น รวมไปถึงการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นในสังคมเนตที่ไม่มีใครเห็นหน้าใครได้อย่างมีวุฒิภาวะ ไม่ประทุษร้ายผู้อื่นและไม่กลั่นแกล้งผู้อื่นบนโลกออนไลน์ หรือหากเป็นผู้ถูกกระทำก็สามารถรับมือได้


ทำความรู้จัก “ความฉลาดทางดิจิตอล” หรือ DQ (Digital Intelligence) ภาคทฤษฎีในคลิปวิดีโอนี้กันก่อน แล้วมาเช็คกับสถานการณ์ตรงหน้าจอของตัวเองดูว่าเราฉลาดแล้วหรือยังนะ0 views

powered by DOUBT AND CERTAINTY LIMITED PARTNERSHIP

  • NO SCHOOL SCHOOL FACEBOOK
  • NO SCHOOL SCHOOL YOUTUBE CHANNEL
  • NO SCHOOL SCHOOL INSTAGRAM